ISOBOOSTER

prenos tepla

Základný princíp

Prenikanie tepla cez stavebné konštrukcie je fyzickým javom, ktorý je kombináciou troch procesov:
  • vyžarovania,
  • vedenia,
  • prúdenia

V tradičných izolačných materiáloch, ako je vlna alebo polystyrén, je možné jedine ohraničenie javu vedenia cez konštrukciu. Výskmy však jasne ukazujú, že v stavebných konštrukciách so vzduchovou dutinou (úžitkové podkrovia, strechy , pôjdy, budovy so skeletovou konštrukciou) vedenie má vplyv na stratách tepla len v 25 percentách. Naproti tomu tu zásadnú rolu odohráva infračervené vyžarovanie, ktoré je príčinou strát v 75 percentách.

Vidíme teda, že tepelné straty môžeme významným spôsobom ohraničiť keď splníme dve zásadné podmienky:

  • Použitie bariéry pre infračervené vyžarovanie
  • Zabezpečenie existencie jednej alebo viacero vzduchových medzier v konštrukcií

Využitím týchto znalostí bola vytvorená izolácia ISOBOOSTER, ktorá pri malom priečnom priereze zabezpečuje existenciu oboch týchto podmienok.

Účinok našej tepelnej izolácie sa opiera hlavne o princíp odrazu tepelného žiarenia, ktorého uplatnenie nám zabezpečí komfortné tepelné podmienky napr. v úžitkovom podkroví alebo v budove vybudovanej skeletovou technológiou.

Veľmi vysoké hodnoty tepelného odporu izolácie ISOBOOSTER sa podarilo dosiahnuť vďaka použitiu aluminizovanej fólie s presne vymedzenými fyzikálnymi a chemickými parametrami (emisivita e=0,03) ako aj zabezpečeniu prítomnosti stálej vrstvy vzduchu po obidvoch stranách alumínia. Úlohu vzduchovej podušky tu plní PE fólia s bublinkovou štruktúrou so špeciálne zvoleným chemickým zložením a špecifickými fyzikálnymi vlastnosťami.

Optimalizované zmnohonásobenie vrstiev (vzduch-alumínium-vzduch) použitých v ISOBOOSTER spôsobí, že 97% infračerveného žiarenia sa odráža a tepelné straty v stavebnej konštrukcií sú zredukované na minimum.

Navyše samotná izolácia plní úlohu spomaľovača prúdenia vodnej pary, čo má osobitný význam pri modernizácii konštrukcie, ktorá bola predtým zateplená vlnou.